Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Molenbiotopen

Onder Molenbiotoop wordt verstaan de vrije omgeving die rondom de molen nodig is, zodat de molen kan functioneren. Dat is de ‘harde’ voorwaarde om voor overheidssubsidie in aanmerking te komen. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, zullen rijks- en provinciale overheden in beginsel geen restauratiesubsidie beschikbaar stellen.

Er zijn normen gesteld die bepalen welke obstakels in de omgeving van de molen aanvaardbaar zijn. Destijds heeft De Hollandsche Molen de z.g. 1:100 regel voor het landelijk gebied vastgesteld. Voor het stedelijk gebied geldt de 1:30 regel. De 1:100 regel houdt in, dat de eerste 100 meter van de molen obstakelvrij moet zijn, terwijl elke volgende 100 meter een obstakel één meter per 100 meter hoger mag zijn en dat obstakels op meer dan 400 meter van de molen niet meer als hinderlijk worden beschouwd. Voor de 1:30 regel voor het stedelijk gebied gelden dezelfde verhoudingen.

In een beleidsnota van de voormalige gemeente Binnenmaas van enkele jaren geleden staat dat de molenbiotoop moet worden verbeterd. De Stichting Molens Hoeksche Waard streeft er naar dat alle molens het waarderingscijfer 4 krijgen, terwijl het uitgangspunt 5 moet zijn. Dat komt overigens ook het beste overeen met de wens en de visie van de rijksoverheid die in het kader van het beheer en exploitatie van molens terecht verlangt, dat molens zoveel mogelijk weer bedrijfsvaardig worden. Om dit hogere niveau te bereiken, moet veel aandacht besteed worden aan de realisering van allerlei externe ontwikkelingen die de molenbiotoop bedreigen.

Werkgroep Molenbiotoop

De Stichting Molens Binnenmaas heeft een speciale Werkgroep Molenbiotoop, die het bestuur adviseert over onderwerpen met betrekking tot de biotopen van de verschillende molens. Voorzitter is Gee Rooimans, die sinds eind november 2019 deel uitmaakt van de bestuur van de regionale molenstichting.

Biotoop De Lelie

Bij de korenmolen De Lelie in Puttershoek is vorig jaar de molenbiotoop verbeterd. Begin maart 2018 zijn rondom het naburige voormalige partycentrum De Posthoorn alle bomen en bosschages verwijderd. Daardoor is de windvang aanzienlijk verbeterd. Op de locatie van de vroegere Posthoorn is nieuwbouw gepland die echter niet hoger mag worden dan in de gemeentelijke regelgeving is aangegeven, aldus een nieuwsbrief van De Lelie. De ‘molenbeschermingszone’ (400 meter vanuit de molen) zorgt er voor dat er door de nieuwbouw geen aantasting van de windvang plaats vindt. Deze bescherming zorgt dat er geen schade aan de molen kan ontstaan door windvlagen, ongelijke windkracht en windrichting en slecht zicht op de lucht, veroorzaakt door windbelemmering. Begin november 2018 is de windvang bij De Lelie opnieuw verbeterd. Tijdens een Natuurwerkdag hebben de molenaars en rond 20 vrijwilligers circa 80 meter wilgen in de buurt van de molen geknot en hebben zij een groot aantal hoge struiken aanzienlijk terug gesnoeid. Daardoor heeft De Lelie nu op het zuiden/zuidwesten en op het oosten een veel betere windvang.

Biotoop Windlust

De biotoop van de korenmolen Windlust in Westmaas is eind 2019 verbeterd. Al een paar jaar bestond bezorgdheid over de biotoop in verband met de snelle groei van de amberbomen in de naburige Van Koetsveldlaan. Deze bomen zijn de laatste jaren zo snel gegroeid dat in de nabije toekomst serieuze problemen voor de windvang werden verwacht, aangezien deze bomen zouden kunnen groeien tot de hoogte van de kap van de molen (18 meter). Hierdoor zou de molen op termijn van de windrichtingen Zuid-Oost naar Zuid-West onvoldoende wind vangen, waardoor malen en draaien onmogelijk zou worden. Volgens de molenaar van Windlust, Ab Mulder, zouden verdere investeringen daardoor zinloos worden en zou het verdere beheer van de molen voor hem en de andere betrokken vrijwilligers wel erg onaantrekkelijk worden. Het jarenlange contact over de molenbiotoop van Windlust met het gemeentebestuur heeft er in november 2019 toe geleid dat de amberbomen zo zijn gesnoeid dat de Van Koetsveldlaan op den duur een mooie laan wordt met amberbomen tot 8 meter hoogte.