Binnenmaas

Op de onderstaande geografische kaart van de Hoeksche Waard kunt u exact zien waar de molens zich bevinden

Molenbiotopen

Onder Molenbiotoop wordt verstaan de vrije omgeving die rondom de molen nodig is, zodat de molen kan functioneren. Dat is de ‘harde’ voorwaarde om voor overheidssubsidie in aanmerking te komen. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, zullen rijks- en provinciale overheden in beginsel geen restauratiesubsidie beschikbaar stellen.

Er zijn normen gesteld die bepalen welke obstakels in de omgeving van de molen aanvaardbaar zijn. Destijds heeft De Hollandsche Molen de z.g. 1:100 regel voor het landelijk gebied vastgesteld. Voor het stedelijk gebied geldt de 1:30 regel. De 1:100 regel houdt in, dat de eerste 100 meter van de molen obstakelvrij moet zijn, terwijl elke volgende 100 meter een obstakel één meter per 100 meter hoger mag zijn en dat obstakels op meer dan 400 meter van de molen niet meer als hinderlijk worden beschouwd. Voor de 1:30 regel voor het stedelijk gebied gelden dezelfde verhoudingen.

In een beleidsnota van de gemeente Binnenmaas van enkele jaren geleden staat dat de molenbiotoop moet worden verbeterd. Onze stichting streeft er naar dat alle molens het waarderingscijfer 4 krijgen, terwijl het uitgangspunt 5 moet zijn. Dat komt overigens ook het beste overeen met de wens en de visie van de rijksoverheid die in het kader van het beheer en exploitatie van molens terecht verlangt, dat molens zoveel mogelijk weer bedrijfsvaardig worden. Om dit hogere niveau te bereiken, moet veel aandacht besteed worden aan de realisering van allerlei externe ontwikkelingen die de molenbiotoop bedreigen.

In 2017 is in het kader van de molenbiotoop veel tijd en aandacht besteed aan ’t Plan Koetsveld in Westmaas, de toen al gesloten scholen te Mijnsheerenland waarvoor in het Dorpshart nieuwbouw in de plaats is gekomen, het bouwen van een bungalow in Mijnsheerenland en de nieuwbouw die was voorzien op de locatie van ’t Hoofd van Benthuizen te Puttershoek.
Dat de gemeente Binnenmaas meewerkt om de molenbiotoop voor alle partijen helder in beeld te krijgen, is in december 2018 gebleken tijdens de bestuursvergadering van de toenmalige Stichting Molens Binnenmaas (SMB). Daar presenteerde een ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente een software tool om de molenbiotoop goed in beeld te brengen. De demonstratie gaf een helder beeld over de buitenste ring rondom de molen (400 m. grens). Dit kan ook voor de kleinere ringen (100 of 200 m.) worden opgezet. In één oogopslag is dan duidelijk waar de grens ligt. De intentie van deze tool is om een bewustwordingsproces op gang te brengen bij degenen die vanuit hun werk in aanraking komen met de molenbiotoop. Door middel van deze tool komt er meer duidelijkheid in de beheeraspecten die raakvlakken met de molenbiotoop hebben.
Het bestuur van de nieuwe Stichting Molens Hoeksche Waard (SMHW) is erg blij met deze nieuwe tool en verwacht dat hiervoor veel belangstelling van o.a. de provincie Zuid-Holland en andere molenstichtingen.

Biotoop De Lelie
Bij de korenmolen De Lelie in Puttershoek is de biotoop kortgeleden verbeterd. Begin maart 2018 zijn rondom het naburige voormalige partycentrum De Posthoorn alle bomen en bosschages verwijderd. Daardoor is de windvang aanzienlijk verbeterd. Op de locatie van de vroegere Posthoorn is nieuwbouw gepland die echter niet hoger mag worden dan in de gemeentelijke regelgeving is aangegeven, zo meldt de Nieuwsbrief van De Lelie. De ‘molenbeschermingszone’ (400 meter vanuit de molen) zorgt er voor dat er door de nieuwbouw geen aantasting van de windvang plaats vindt. Deze bescherming zorgt dat er geen schade aan de molen kan ontstaan door windvlagen, ongelijke windkracht en windrichting en slecht zicht op de lucht, veroorzaakt door windbelemmering.

Begin november is de windvang bij De Lelie opnieuw verbeterd. Tijdens een Natuurwerkdag hebben de molenaars en rond 20 vrijwilligers circa 80 meter wilgen in de buurt van de molen geknot en hebben zij een groot aantal hoge struiken aanzienlijk terug gesnoeid. Daardoor heeft De Lelie nu op het zuiden/zuidwesten en op het oosten een veel betere windvang.

Biotoop Windlust
De biotoop van de korenmolen Windlust in Westmaas wordt in de loop van 2019 verbeterd. Al een paar jaar bestond bezorgdheid over de biotoop in verband met de snelle groei van de amberbomen in de naburige Van Koetsveldlaan. Deze bomen zijn de laatste jaren zo snel gegroeid dat in de nabije toekomst serieuze problemen voor de windvang werden verwacht, aangezien deze bomen zouden kunnen groeien tot de hoogte van de kap van de molen (18 meter).
Hierdoor zou de molen op termijn van de windrichtingen Zuid-Oost naar Zuid-West onvoldoende wind vangen, waardoor malen en draaien onmogelijk zou worden. Volgens de molenaar van Windlust, Ab Mulder, zouden verdere investeringen daardoor zinloos worden en zou het verdere beheer van de molen voor hem en de andere betrokken vrijwilligers wel erg onaantrekkelijk worden.
Begin december 2018 werd bekend dat er een oplossing in zicht is. Het jarenlange contact over dit onderwerp met het gemeentebestuur van Binnenmaas heeft nu geleid tot de afspraak dat wordt nagegaan hoe de amberbomen zo kunnen worden gesnoeid dat de Van Koetsveldlaan op den duur een mooie laan wordt met amberbomen tot 8 meter hoogte. Het ligt in de bedoeling dat in de loop van 2019 een eerste snoei in hoogte zal plaats vinden.